Korona Sudetów Niemieckich

Piotrek

ODZNAKA TURYSTYCZNA
"Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich"
R E G U L A M I N

I.      Postanowienia wstępne.

1.        Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

2.        Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na obszarze Sudetów i ich Pogórza położonych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

3.        Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

4.        Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

5.        Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.

6.        Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

7.        Odznakę zdobywa się przez wejście na wszystkie szczyty górskie wymienione w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.

III. Weryfikacja.

8.        Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka zdobywcy odznaki, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce odznaki powinny znajdować się niżej wymienione wpisy:

-          data wycieczki,

-          nazwa zdobywanego szczytu,

-          trasa wędrówki,

-          miejsce na potwierdzenie,

-          miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

9.        Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce odznaki, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

10.     Odznakę „Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

11.     Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 (wejście od ul. Lewartowskiego 2) lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

12.     Zdobywca odznaki, po zweryfikowaniu wpisów w Książeczce, otrzymuje wklejki potwierdzające zdobycie poszczególnych szczytów.

13.     Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty „Sudetów Niemieckich” wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

14.     Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki „Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich” podczas corocznego Zlotu Turystów na Wielkiej Sowie organizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Wałbrzychu w dniu 13.04.2011 r. (uchwała Nr     /     ) i wchodzi w życie z dniem 14.04.2011 r.

 

 

Wykaz szczytów zaliczonych do Korony Sudetów Niemieckich:

1 – Hochstein  -  449 m n.p.m.   Westlausitzer Vorberge (Hügel – und Bergland) – Pogórze Zachodniołużyckie

2 – Rotstein –      445 m n.p.m.   Lausitzer Gefilde (Oberlausitzer Gefilde) – Płaskowyż Budziszyński

3 – Spitzberg –    510 m n.p.pm. Ostlausitzer Vorberge – Pogórze wschodniołużyckie

4 – Valtenberg – 587 m n.p.m.   Lausitzer Bergland – Góry Łużyckie

5 – Breiteberg – 510 m n.p.m.  Östlische Oberlausitz – Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie

6 – Lausche –     793 m n.p.m.   Zittauer Gebirge (Lausitzer Gebirge) – Góry Żytawskie

 

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać na stronach PTTK Oddział „Ziemi Wałbrzyskiej”  http://www.walbrzych.pttk.pl/odznaki.html